Detta är en guide till QPS avsedd för lärare som inte jobbat så mycket med QPS tidigare. Den är uppdelad i korta avsnitt med lathundar och steg-för-steg-anvisningar för specifika funktioner i QPS. Den är sammanställd av Susanne Schötz (lärare på audionom- och logopedprogrammen vid Lunds universitet) som en handledning till det hon behövde lära sig som nybörjare. Hon skrev ner allt hon behövde kunna för att komma ihåg hur man gjorde till nästa gång. När hon lärde sig QPS fick hon mycket hjälp av QPS-projektgruppen vid Lunds universitet och de är i hög grad medförfattare till den här guiden, som hon nu hoppas att fler lärare ska få användning av. Målet är att fylla på guiden efter hand som hon lär sig mer om QPS och att skriva en motsvarande guide även på engelska. Guiden kan såklart användas och läsas från början, men ett ytterligare mål är att lärare som behöver hjälp med ett specifikt problem ska kunna klicka på innehållsförteckningen och komma direkt till den del eller funktion i QPS som de vill lära sig mer om.


TABLE OF CONTENTS


Välj kurs och kurstillfälle för tentamen

Logga in i QPS och välj den kurs (under Events i menyn till vänster) och sedan det kurstillfälle (termin) där du vill skapa en ny tentamen. I den här guiden använder jag ordet "tentamen" för att beteckna skriftligt prov och termen "studenter" för att beteckna provdeltagare, det vill säga de studenter som deltar i tentamen.

Börja gärna med inställningarna i Info-fliken för kurstillfället när du ska skapa ett nytt skriftligt prov i QPS.


Lägg till information till studenterna inför prov ("tentalobby")

Det kan ofta vara bra att skapa en "tentalobby” med information inför provet som studenterna kan läsa när de loggat in på provet i QPS och väntar på att få påbörja provet. Detta är helt frivilligt och behövs inte, så passar det inte dina behov kan du hoppa över det. Om du vill skapa en tentalobby ställ dig i info-fliken för ditt kurstillfälle och klicka på Add segment (längst ner på sidan) och välj Info.


Klicka på texten ”Info” så segmentet Info öppnas. Om du vill kan du ändra titeln (jag brukar skriva "Information inför prov" som titel). Skriv sedan in den information du vill ge studenterna innan själva tentamen börjar i beskrivningen (Description). Jag brukar själv skriva in "Startlösenordet meddelas muntligt i Zoom-rummet. Klicka gärna på Go to Exam så länge" om min tentamen äger rum på distans i Zoom. Är det flera delprov brukar jag även skriva in starttiderna för dessa och vid behov även ge extra information till studenter med pedagogiskt stöd.

Se till att Info-segmentet ligger överst i listan med olika Exams (och att den aktuella tentamen ligger direkt under). Gör den inte det kan du flytta de olika segmenten upp eller ner så de hamnar i rätt ordning genom att klicka på pilarna längst till höger om det segment du vill flytta. 

Om info-segmentet ligger överst är det denna information som dyker upp först när studenterna loggar in i kursens tenta-lobby.


Tentalobbyn är dit studenterna kommer först när de loggar in med sina personliga koder för att skriva en tentamen på en kurs. Informationen som står där är då det första de ser när de loggat in. Du kan behålla samma information för flera (eller alla) prov som du har på samma kurstillfälle.


Du kan också välja om tentalobbyn ska vara öppen (och synlig direkt) (Always expanded) eller om studenterna själva måste klicka för att öppna upp texten i den. Du kan dessutom välja att ange ett villkor eller en förutsättning (Prerequisite), till exempel att de ska ha genomfört en tidigare tentamen för att info-rutan ska visas. Glöm inte att spara (klicka på Save) innan du går vidare.


Skapa en ny tentamen

Se till att du befinner dig i Info-fliken (längst upp till vänster under kursens namn). Skapa en ny tentamen genom att klicka på Add segment och välja Exam längst ner till vänster i fönstret. Om du (som jag) redan har skapat tentamina för kurstillfället tidigare hamnar den nyskapade tentamen längst ner och får automatiskt namnet "Exam".


Din nya tentamen blir alltså en grå ruta och får automatiskt namnet "Exam" och hamnar strax ovanför Add segment-knappen på din skärm.

Namnge tentamen

Klicka på namnet Exam i rutan och skriv in titel (namnet på din tentamen), eventuellt en beskrivning/information och ange sedan vilken förutsättning (prerequisite) som ska gälla för tentamen, t.ex. att studenterna genomfört en tidigare tentamen. Glöm inte att klicka på Spara innan du går vidare.

Villkor eller förutsättning (Prerequisite)

Om du delar in din tentamen i flera provdelar kanske du vill ha som villkor eller förutsättning (prerequisite) för provdel 2 att studenterna ska ha genomfört provdel 1 innan de kan påbörja provdel 2. Välj då Previous segment completed. Vill du att studenterna ska ha genomfört en specifik tidigare provdel, kan du välja denna i menyn under Specific step completed. Klicka på menyn och välj det segment (t.ex. en provdel) ur listan som du vill ska gälla som förutsättning för denna provdel. Är detta inte aktuellt välj No prerequisite.

 

Redigera tentamensinställningar (Edit exam)

Se till att Info-fliken är vald upptill under kursnamnet (rubriken).

Klicka sedan på Edit exam, antingen nertill bredvid spara-knappen eller i menyn till höger under Tasks. (Om du inte redan har valt den tentamen du vill redigera, välj den genom att klicka på namnet så att fönstret expanderas som i bilden ovan.) Det kan vara bra att veta att du inte måste ange allt korrekt från början. Du kan ändra tentamensinställningarna även senare (och ända fram tills tentamen startat).


Ange eller redigera inställningar för din tentamen (Exam details)

Under Info-fliken (upptill) kan du ange och ändra flera grundinställningar såsom starttid, skrivtid, startlösenord och godkäntgräns för din tentamen. Observera att de ändringar du gör här försvinner om du inte klickar på spara-knappen när du är klar. Så glöm inte att klicka på Spara innan du går vidare.

Starttid (Start time)

Du kan ange starttiden för tentamen som antingen Tillgänglig omedelbart (Available immediately) eller ange en specifik starttid (Scheduled start). 

Om du vill att tentamen ska vara tillgänglig omedelbart (Available immediately) innebär det att studenterna får tillgång till den så fort du publicerat den. Rekommendationen är att använda Scheduled start som en extra säkerhet (för om studenterna har fått sin startkod i förväg kan de ändå inte påbörja tentamen om det har scheduled start).

Om du väljer att schemalägga starttiden (Scheduled start) kan du ange datum och tid för tentamen genom att klicka på Scheduled start och i rutan som dyker upp först klicka i kalendern för att ange ett visst datum.

Klicka sedan på den lilla klock-symbolen nere till vänster i kalendern för att ange starttiden.


När du angett datum och tid, klicka utanför kalender/klock-fönstret och dubbelkolla att det står rätt datum och tid i rutan under Start time.

Olika starttider för olika studentgrupper (Centre-specific start times)

Du kan även ange specifika starttider (Centre-specific start times) för olika grupper av studenter, till exempel om studenterna sitter på olika geografiska platser när de skriver tentamen eller om en del studenter har pedagogiskt stöd.  Klicka på Ange Centre-specific start times för att ställa in dessa.

Skrivtid (Duration) för tentamen

I fältet bredvid Duration anger du tentamenslängden (HH:MM).

Frågeordning (Question order)

Här kan du ange om frågorna ska komma i slumpmässig (randomiserad) ordning eller i förbestämd ordning som du själv bestämmer när du skriver och sammanställer frågorna. 

Återkoppling (Feedback)

Här anger du om studenterna ska få ingen återkoppling (No feedback), endast poäng (Score) eller även de rätta svaren (Correct answers) när de får sina tentamensresultat efter att provet är rättat.

Du som examinator bestämmer vilka rapporter studenterna får och när dessa skickas ut. Inget skickas ut automatiskt.


Startlösenord (Password to start)

Här anger du ett eventuellt startlösenord. Om du bara har en provdel är det bra att ha ett startlösenord som du (eller en skrivningsvakt eller annan ansvarig för tentamen) anger muntligt strax innan tentamen börjar. När jag själv har flera provdelar brukar jag brukar ange startlösenord endast för den första provdelen. Jag brukar ange ett lösenord som är ganska kort och lätt att stava till, då jag av erfarenhet vet att studenterna är nervösa och stressade på tentamensdagen och lätt skriver fel (jag minns till exempel en student som frågade mig hur man stavar till "grön" när jag hade angett det som startlösenord). Lösenordet kommer att vara synligt för alla som du angett som invigilatorer (och som kan övervaka tentamen i QPS) för tentamen (se hur du anger invigilatorer nedan). Syftet med ett startlösenord är att säkerställa att det bara är de studenter som faktiskt befinner sig i skrivningssalen eller Zoomrummet för tentamen som faktiskt kan starta tentamen.

Inlämningslösenord (Password to submit)

Här anger du ett eventuellt lösenord som studenterna använder för att lämna in sina prov när de är klara. Detta används ofta vid tentamen i skrivningssal, men inte om den äger rum på distans (till exempel i Zoom). Syftet med ett inlämningslösenord är att återigen säkra att det endast är de studenter som befinner sig i skrivningssalen som kan lämna in provet och är även ett sätt att säkerställa att studenterna lämnat in sina prov innan de lämnar salen.

Betygsskala/Bedömningsskala (Grading scale)

I den här menyn kan du välja hur tentamen ska bedömas eller betygsättas. Klicka på menyn och välj det alternativ som passar för din tentamen. Jag själv brukar använda Pass/Fail (som motsvarar G/U).

Godkäntnivå (Pass mark)

Här anger du hur många procent rätta svar som krävs för att att få godkänt på provet. Om du inte vet vilken godkäntgräns du vill använda än kan du även ange eller ändra den vid ett senare tillfälle. Gränsen är endast preliminär och kan ändras ända fram tills att betygen är fastställda. Glöm inte att klicka på spara-knappen när du är klar. 

Provlayout (Exam layout)

I info-fliken under Exam details-rutan finns ytterligare en grå ruta med texten Exam layout. Här kan du om du vill (det är helt frivilligt) bland annat dela upp provet i olika delar (sektioner) och även på förhand ange hur många frågor varje del ska ha, vem som ska skriva frågor till varje del. 

Klicka på Exam layout längst ner på sidan för att öppna upp fönstret. Nu kan du kan ange antalet frågor och även dela in tentamen i flera delar eller sektioner (Sections).

Ange och ändra antalet frågor

Om du vill kan du här på förhand ange hur många frågor din tentamen ska ha (om den bara består av en enda sektion). För att filtrera möjliga frågor går det att inkludera eller exkludera på olika sätt. Klicka på Lägg till filter för att få upp de olika valmöjligheterna för filtren. 

[**** Kolla upp detta mer noga. Och bygg på (m h a Johan)  Denna ruta kan man ha till mycket:

För att fördela frågeskrivningsuppdrag och önskemål om typ av frågor, nivå frågor och önskemål om frågor. Det här kan också användas för att blueprinta tentan så att antalet frågor för varje kursmål blir det som planerats från början när kursen designades. Taggning används till detta (t.ex. vi vill ha tre frågor på detta kursmålet)

Som examinator kan man ]


Dela in tentamen i sektioner (Add sections)

För att dela in tentamen i flera delar, klicka på Add section. I fönstret som dyker upp kan du namnge sektionen, ange antalet frågor för just denna del, samt filtrera (inkludera eller exkludera) vilka frågor som kan ingå i sektionen. Syftet med sektioner är för att fördela frågeskrivandet och för att blueprinta tentamen.

När studenterna skriver tentan upplever de inte de olika sektionerna. Däremot kan man använda det både vid planering av tentamen och vid uppföljning och efteranalys för att se hur studenterna presterat på de olika sektionerna.


Uppgifter och roller (Tasks & roles)

Under fliken Task & roles kan du fördela uppgifter såsom vem som skriver frågor, vaktar och rättar din tentamen. Observera att om du delat upp din tentamen i flera provdelar (separata prov) måste du ange tasks & roles för varje provdel. 

Frågeurval (Question selection)

Här anger du frågeskrivare till din tentamen och även om det ska vara någon deadline för när frågorna ska vara klara. Jag brukar ange mig själv och de andra lärare som ska hjälpa till med att skriva frågor. Om ni är flera frågeskrivare kan det vara bra att även ange en deadline för när frågorna ska vara klara. Klicka på Question selection för att öppna upp fönstret. Om du vill ange en deadline för frågorna klicka på Set deadline och välj datum och sedan klockslag (klicka på klock-symbolen längst ner). Om du inte vill ange någon deadline låter du det bara stå som det är med No deadline set.

Under Progress kan du se hur många frågor som redan skapats till den här tentamen. För att ange och lägga till en frågeskrivare (Question writers) klicka på Add question writer och välj något av namnen i listan som dyker upp eller sök efter en viss person genom att skriva in namnet i sökrutan (Search...). Här kan du även ange om frågeskrivaren ska få tillgång till alla sektioner eller bara utvalda sektioenr. Upprepa sedan detta tills du har angett samtliga frågeskrivare. Finns inte din frågeskrivare med, kontakta QPS-supporten.

För att ta bort en redan tillagd frågeskrivare kan du klicka på krysset längst till höger om namnet på den du vill ta bort. Då får du även upp hjälptexten Remove Question writer.

Huvudansvarig frågeskrivare markeras med en stjärna till höger om namnet och den rollen tilldelas den förste frågeskrivaren som läggs till. Vill du ändra huvudansvarig frågeskrivare, klicka på den personens namn och sedan på Continue i det fönster som dyker upp. Om du har flera sektioner i din tentamen, välj make chief writer. .

På samma vis kan du ta bort huvudansvaret från någon som är det genom att klicka på namnet och sedan klicka på  Continue i det fönster som dyker upp.

% Angoff

Detta är ett verktyg och ett stöd för gränssättning med hjälp av en juryreferens som ger möjlighet att sätta en godkäntgräns i förhand. Det ger lärare även möjlighet att pilottesta frågor. Du kan läsa mer om Angoff i den blå rutan till höger som dyker upp när du klickar på Angoff-segmentet. 

Invigilation

Som invigilator på en tentamen kan du övervaka tentamen och utföra uppgifter såsom att kontrollera ID och ge förlängd skrivtid vid behov under själva provet. Jag brukar ange mig själv och de ibland även andra lärare som ska vara med och övervaka under själva tentamen. Klicka på Invigilation-rutan för att öppna upp fönstret. För att lägga till en invigilator klicka på Add Invigilator och välj något av namnen i listan som dyker upp eller sök efter en viss person genom att skriva in namnet i sökrutan (Search...). Upprepa sedan detta tills du har angett samtliga invigilatorer.

Evaluation

Om ditt prov innehåller fritextfrågor, anger du här vem som ska rätta dessa samt en eventuell deadline för rättningen. Klicka på Evaluation-rutan för att öppna upp fönstret. Ange eventuell deadline för rättningen genom att klicka på Set deadline och välj datum och sedan klockslag (klicka på klock-symbolen längst ner). För att lägga till en evaluator klicka på Add Evaluator och välj något av namnen i listan som dyker upp eller sök efter en viss person genom att skriva in namnet i sökrutan (Search...). Upprepa sedan detta tills du har angett samtliga evaluatorer för din tentamen. Om du vill ta bort samtliga evaluatorer klicka på Cancel evaluation.


Vid rättning av fritextfrågor i QPS finns det två roller: huvudbedömare och bedömare. Det är bara huvudbedömaren som kan klarmarkera och avsluta hela rättningsprocessen. Huvudbedömare markeras markeras med en stjärna till höger om namnet och den rollen tilldelas den förste bedömaren (evaluatorn) som läggs till. Vill du ändra huvudbedömare, klicka på den personens namn och sedan på Continue i det fönster som dyker upp. Om du har flera sektioner i din tentamen, kan du alltså även fördela vilka sektioner olika bedömare ska rätta och vem som ska ha huvudansvaret för varje sektion.


Nu är det dags att börja skapa och välja frågor till din skapade tentamen. Detta kan du lära dig mer om i guiden Skapa frågor till skriftligt prov i QPS.