Detta är en guide till QPS avsedd för lärare som inte jobbat så mycket med QPS tidigare. Den är uppdelad i korta avsnitt med lathundar och steg-för-steg-anvisningar för specifika funktioner i QPS. Den är sammanställd av Susanne Schötz (lärare på audionom- och logopedprogrammen vid Lunds universitet) som en handledning till det hon behövde lära sig som nybörjare. Hon skrev ner allt hon behövde kunna för att komma ihåg hur man gjorde till nästa gång. När hon lärde sig QPS fick hon mycket hjälp av QPS-projektgruppen vid Lunds universitet och de är i hög grad medförfattare till den här guiden, som hon nu hoppas att fler lärare ska få användning av. Målet är att fylla på guiden efter hand som hon lär sig mer om QPS och att skriva en motsvarande guide även på engelska. Guiden kan såklart användas och läsas från början, men ett ytterligare mål är att lärare som behöver hjälp med ett specifikt problem ska kunna klicka på innehållsförteckningen och komma direkt till den del eller funktion i QPS som de vill lära sig mer om.


TABLE OF CONTENTS


Stänga (avsluta) skriftligt prov

När alla provdeltagare genomfört en tentamen och lämnat in sina svar genom att klicka på Finish Exam – att alla gjort det kan du kontrollera i Invigilation-fliken om du är invigilator – kan provet stängas. Om samtliga provdeltagare skrev provet stängs provet automatiskt när den siste provdeltagaren lämnat in sina svar. Om det däremot fanns provdeltagare som inte deltog behöver du stänga provet manuellt. I info-fliken för provet kan du klicka på ”Close exam” uppe till höger.

Klicka sedan på Close exam (eller Continue) i det fönster som dyker upp.Därefter kan den som angetts som evaluator påbörja rättningen av de frågor som inte är självrättande (som till exempel MCQ och True/False). För mer information om hur man tilldelas behörighet som invigilator eller evaluator, se guiden Skapa ett skriftligt prov (Exam) i QPS. Om ni har varit flera frågeskrivare till provet kan rättningen ha fördelats mellan olika evaluatorer, till exempel att man rättar de frågor man själv skrivit eller tilldelats.


När provet stängts, uppdatera din webbläsare. Om provet endast innehåller självrättande frågor (som MCQ eller True/False) har frågorna nu rättats automatiskt och en ny flik: Analytics dyker upp. Då kan du hoppa över nästa avsnitt och gå direkt till Analysera provresultaten (Analyitcs-fliken) nedan. Om provet däremot innehåller frågor som kräver manuell rättning måste dessa först rättas innan du kan påbörja analysen. Då dyker istället flikarna Evaluation och Grades upp. För att rätta fritextfrågorna, gå till fliken Evaluation.


Rätta fritextfrågor manuellt (Evaluation-fliken)

I Evaluation-fliken visas de fritextfrågor som ska rättas manuellt. Klicka på en fråga för att påbörja rättningen av den. I den översta rutan till vänster visas nu frågetexten (Question), därunder finns en ruta med frågans maxpoäng och eventuella anvisningar för bedömningen (Notes for evaluation), och längst ner till vänster hittar du studentens svar (Student's response). Till höger (i Evaluation-rutan) finns en meny med den valda studentens anonyma kod. Klicka i menyn för att få upp en lista med koderna för samtliga studenter som besvarat frågan. Därunder anger du de poäng den valda studenten får på frågan och kan om du vill även skriva en kommentar. När du rättat och poängsatt den valda studentens svar, klicka på Save evaluation. Då sparas din rättning och nästa students svar (i listan) på samma fråga kommer automatiskt upp. Som nyss nämnts kan du kan även välja en annan studenter i menyn till höger om Student i denna ruta för att se dennes svar. Detta använder jag till exempel när jag vill gå tillbaka och se vad en tidigare student svarat på en viss fråga eller för att jämföra de poäng jag tilldelat tidigare studenters svar. Än så länge går det inte att se mer än en students svar på en fråga i taget.

När du rättat samtliga svar på en fråga kan du välja en ny fritextfråga att rätta på samma vis. Fortsätt tills du rättat alla frågorna. Du kan gå tillbaka till tidigare frågor genom att klicka på Return to question list (till höger om den röda knappen med aktuell fråga uppe till vänster) och sedan välja en annan fråga. 


Förutom att kunna ge individuella kommentarer på enskilda frågor, kan du också lämna en kommentar för hela provet. Detta kan du göra antingen till samtliga eller till utvalda studenter. Kommentaren hamnar överst i studenternas provrapporter. Glöm inte att klicka på Save comment när du skrivit klart din kommentar. 

I bilden ovan syns en stapel längst till höger om fråga 9. Under hela tiden du rättar en viss fråga visar denna stapel hur långt du kommit (hur många svar du rättat) med denna fråga. När alla svar har rättats på en fråga visas istället en liten grön bock (fråga 4, 6 och 7 i bilden ovan).

Kontrollera och justera preliminära betyg (Grades-fliken)

Utöver Evaluation-fliken kan du medan du rättar även gå till Grades-fliken. Under denna flik finns alla studenters provinlämningar och en översikt av resultaten. Du kan även öppna en viss students hela prov. 


Under Grades-fliken visas din preliminära godkäntgräns överst (i Pass marks-rutan). I Grades-rutan därunder kan du se studenternas (men anonyma koder) resultat (% rätta svar) under Score samt vilka som är godkända enligt den preliminära godkäntgräns som angavs när provet skapades (se guiden Skapa ett skriftligt prov i QPS) under Outcome. Studenter som klarat tentamen markeras med en grön prick och ordet Pass, medan de övriga får en röd prick och ordet Fail. Studenter som inte genomfört provet får inget betyg, utan det står istället Not graded. Vill du ändra gränsen för godkänt, gå till Info-fliken och ange en ny gräns. Gå sedan tillbaka till Grades-fliken för att se de uppdaterade resultaten.

OBS! Grades-fliken finns bara kvar tills du klickar på Submit evaluation för att helt avsluta bedömningen/rättningen av provet, så ett tips är att vänta med att göra det tills du har kollat igenom och eventuellt gjort ändringar i Grades-fliken. 


I Grades-rutan kan du gå in och titta på en preliminär rapport – det vill säga provets (eller provdelens) samtliga frågor och svar – för en student i taget. Klicka på någon av de anonyma koderna under Student för att visa den studentens svar på samtliga frågor. Bilden nedan visar ett exempel på en sådan preliminär rapport. Överst står studentens anonyma kod, datum och starttid för tentamen (Date), hur länge studenten skrev provet innan det lämnades in (Duration), hur många procent rätt studenten hade på provet (eller provdelen) (Score) samt det preliminära betyget (Outcome). Sedan visas provets frågor i tur och ordning med studentens svar och eventuell kommentar eller nyckel till det rätta svaret. För flervalsfrågor visas det rätta svarsalternativet under nyckelsymbolen till höger om studentens svar. 

För fritextfrågor visas frågan, studentens svar och därunder (i den blå rutan) det som angivits som bedömningskriterier (Rationale for answer) under Marking & feedback när frågan skrevs. Står det ingenting här betyder det att inget har angivits för just den här frågan. I exemplet nedan finns det dock angivet.

I en liten färgad ruta uppe till höger i varje fråga visas den poäng som studentens svar tilldelats på frågan samt frågans maxpoäng, till exempel 2/2 om studenten fått full pott på en fråga värd två poäng. Rutan är grön om studenten uppnått max antal poäng, röd om noll poäng uppnåtts och gul om studenten fått fler än noll men mindre än max antal poäng. Det går även att justera poängen för varje fritextsvar och lägga till kommentarer här. Till vänster om poängrutan finns en knapp med namnet Edit evaluation. Klicka på den för att justera poängen för svaret på den här frågan och skriva in eventuella kommentarer. Glöm inte att klicka på Save för att spara ändringen.

När du är nöjd med dina eventuella justeringar kan du gå tillbaka till Grades-fliken genom att klicka på Go back uppe till vänster ovanför den första frågan.

Om provet har många frågor finns ännu en Go back-knapp allra längst ner i rapporten efter sista frågan. 

Om du delat in din tentamen i flera provdelar är det än så länge inte möjligt att räkna ihop poängen för alla frågor. Om du laddar ner ”Preliminary scored candidate responses” och tittar i flikarna för Markings, så har provdeltagarna (candidates) olika ID-koder i de olika provdelarna.


När du är helt klar med rättningen, gå tillbaka till Evaluation-fliken och klicka på knappen Submit evaluation. Om ni är flera bedömare på ett prov, kan huvudbedömaren (normalt examinatorn) först avsluta rättningen när samtliga bedömare har rättat klart sina frågor. Bedömare som avslutat och skickat in sin rättning, markeras med en grön bock bredvid sitt namn. Huvudbedömaren markeras med en grön stjärna. I bilden nedan finns dock endast en (huvud-)bedömare.

När du skickat in bedömningen av fritextfrågorna försvinner Grades- och Evaluation-flikarna. Istället dyker en ny flik upp: Analytics. Dessutom kan du nu hitta nya provrapporter under fliken Reports.

Skicka preliminära resultat till studenterna (Reports-fliken)

Om du vill skicka ut preliminära resultat till studenterna (medan de fortfarande är anonyma för examinatorn och de andra bedömarna) kan du göra detta via mail genom att gå till Reports-fliken och klicka på brev-symbolen eller via QPS (klicka på symbolen som ser ut som en liten gubbe eller byst) till höger om rapporten som heter Individuella prov med deltagares svar (preliminärt). Om ditt prov innehåller fritextfrågor, behöver dessa rättas innan den preliminära rapporten genereras. I bilden nedan visas ett exempel på hur den första delen i en sådan rapport kan se ut. Studenten är anonym för bedömarna, men kan se sitt preliminära resultat (Score) överst till höger och därunder står även informationen att betyg inte satts än (Not yet graded). Har du använt flera provdelar kan du skicka ut preliminära resultat för varje del.

Slå ihop resultaten för flera provdelar

Om du använt flera provdelar i din tentamen måste du – när du rättat eventuella fritextfrågor i de olika delarna – slå ihop dem för att kunna se och analysera resultatet för hela provet. Gör då så här: Om du använt fritextfrågor, kontrollera att du klickat på Submit evaluation på samtliga provdelar. Ställ dig i Info-fliken. Om du har rollen examinator i QPS ser du nu knappen Create multi-exam analysis nere till vänster. Klicka på den.

I fönstret som dyker upp, skriv in ett passande namn för det sammanslagna provet och markera de provdelar som ska ingå i sammanslagningen i menyn Exams to merge. Klicka sedan på Merge-knappen nere till höger i fönstret. Om du använts fritextfrågor, kan du endast välja de provdelar där rättningen har avslutats (genom att klicka på Submit evaluation). Saknar du någon provdel, gå tillbaka och kontrollera att du avslutat rättningen för denna provdel.Det sammanslagna provet dyker nu upp som ett nytt segment längst ner på skärmen. 

I mitt exempel ovan behöll jag det förangivna namnet ”Merged analysis”, men jag inser nu att det hade varit bättre att skriva in ett mer passande namn för min sammanslagna tentamen, såsom "Tentamen i fonetik, vt21". Jag gjorde så för Omtentamen i fonetik samma år, vilket visas i bilderna nedan.

Klicka på det sammanslagna provsegmentet för att se resultat och analyser för hela tentamen (de sammanslagna provdelarna). 

Analysera provresultaten (Analytics-fliken)

Under Analytics-fliken visas provresultatet samt ett antal statistiska mått och analyser. Som du ser på bilden nedan har Analytics-fliken flera underflikar: Overview, Item performance, Distractor analysis och Cohort analysis. Vi ska nu gå igenom dessa i tur och ordning (men en del funktioner har jag ännu inte använt, så de kommer jag att skriva mer om i denna guide när jag kan lite mer om dem).


Översikt (Overview)

Under Overview-fliken får du en överblick av några statistiska analyser av tentamensresultaten. Om du klickar på frågetecknet uppe till höger i varje delruta kan du få mer information om vad de olika måtten, figurerna och tabellerna innebär.

Tentamensöverblick (Exam Overview)

Längst uppe till vänster hittar du en översikt av provresultaten (Exam overview). Härunder finns två rutor: Summary statistics och Pass marks.


Summerad statistik (Summary statistics)

Här finns några mått/värden som sammanfattar tentamen.

Cronbach’s α  är ett mått på samvariationen mellan frågorna på provet. Det ger en fingervisning om resultatens tillförlitlighet. Värdet på Cronbach’s α varierar mellan 0 (ingen samvariation mellan resultatet på varje enskild frågan fråga och totalresultatet) och 1 (fullständig samvariation).

Tillförlitligheten beror dock även på antalet frågor och antalet orelaterade kunskapsområden som provet omfattar. Rent matematiskt ökar Cronbach's α med antalet frågor, vilket inte nödvändigtvis innebär ökad tillförlitlighet. Tillförlitliga tentamensresultat bör ha ett värde på minst 0,7 (och gärna högre än 0,9 om det är många frågor). Man bör alltså inte övertolka detta mått utan att ta hänsyn till antalet frågor och kunskapsområden.


SEM for mean (Standard Error of Measurement) är ett mått på hur bra provet mäter provdeltagarens teoretiskt “sanna” poäng (score). Enheten är poängtal på provet. Ju högre tillförlitlighet provet har (här mätt med Cronbach’s α) desto lägre mätfel (SEM) får vi. Om en student får 100 poäng på provet och SEM är 5, så är studentens ”sanna” poängtal (med ett konfidensintervall på 68%) mellan 95 och 105 poäng. SEM måste beräknas för varje provdeltagare, men SEM för en genomsnittsstudent som anges här är en god indikator på det generella mätfelet (measurement error).

Number of candidates är antalet studenter som genomförde provet.


Godkäntnivåer (Pass marks)

Pass mark är hur många procent rätt som krävs för att bli godkänd på provet. Detta kan du ändra under info-fliken (Glöm inte att klicka på spara om du går in och ändrar godkäntgränsen där). 

Pass rate anger andelen godkända studenter vid en given godkäntgräns (i exempelbilden är det 70%). Klicka på ”Pass rate” knappen nere till vänster för att beräkna vilken godkäntgräns (Pass mark) du ska använda för att uppnå en viss Pass rate. 

Distribution visar hur provdeltagare fördelas över betygen genom att visa hur många procent av studenterna som uppnår just det här betyget. I exempelbilden är det samma som Pass rate eftersom jag satt betygen till endast Godkänd eller ej godkänd (Pass/Fail).

Cohen är ett sätt att anpassa godkäntgränsen efter provets svårighetsgrad. Provets svårighetsgrad skattas genom att se resultatet för de bäst presterande studenterna. En basnivå definieras som ett slumpmässigt utfall på provet. Godkäntgränsen beräknas inom poängintervallet mellan de bäst presterande och denna basnivå. Ofta är det 60% av det poäntal som en topppresterande student uppnått (normalt brukar det ligga på den 95:e percentilen för att exkludera extrema outliers). En godkäntgräns på 60% enligt denna metod får dock ett annat värde räknat över hela provets poängskala räknat från 0 till 100%. Klicka på Cohen-knappen till vänster om Pass rate-knappen för att ta fram en kalkylator och beräkna godkäntgränsen för ditt prov enligt Cohenmetoden. Här kan du ange andra värden än de förinställda om du vill. Klicka på Calculate pass mark för att beräkna en ny godkäntgräns.


Observera att Cohens metod utformades för MCQ och bör därför inte användas för prov med fritextfrågor där poängtalet genom gissning inte kan beräknas.


Frågeprestanda (Question performance)

I mittspalten hittar vi rubriken Question performance. Här finns diagram för diskriminationsstatistik och svårighet vs diskrimination samt även en lista på eventuella exkluderade frågor.

Diskriminationsstatistik (Discrimination statistics)

Pearson’s r (Pearson’s produkt-moment korrelationskoefficient) beskriver hur väl poängen på en specifik fråga korrelerar med poängen på hela tentamen. Värdena varierar mellan -1 (absolut negativ korrelation), via 0 (ingen korrelation, inget samband), till 1 (absolut positiv korrelation, frågan ger perfekt utslag för provdeltagarnas/studenternas slutresultatet). Pajdiagrammet visar alltså fördelningen av hur stor andel av frågorna som har en korrelationskoefficient som ligger inom de olika intervallen av (ju mörkare grön desto närmare +1, och ju mer mörkgrönt totalt i pajdiagrammet desto bättre är frågorna på att förutsäga slutresultatet. OBS: Om frågorna mäter olika saker (t.ex. kursmål, ämnesområden) så blir korrelationskoefficienterna av naturliga skäl lägre. 

Item discrimination mäter hur väl frågan kan separera hög- och lågpresterande provdeltagare. Värdena varierar mellan -1 och 1. Här (och detta är det brukliga) definieras de som de 27% högst presterande och de 27% lägst presterande provdeltagarna.


Svårighet vs. diskrimination (Difficulty vs Discrimination)

Det här diagrammet visar hur alla frågorna på tentamen (exam items) fördelar sig vad gäller diskriminationsstatistik och svårighet. En frågas svårighet definieras som ett värde mellan 0 och 1, och beror på hur stor del av provdeltagarna som svarat rätt på frågan. Frågor som besvarats rätt eller fel av nästan samtliga provdeltagare brukar i regel inte vara så värdefulla /ha betydelse för tentamen. Frågor i de röda områdena är problematiska vad gäller både svårighet och diskrimination. Frågor i det gröna området är sannolikt mindre problematiska och kan anses hålla högre kvalitet.


Exkluderade frågor (Excluded items)

Här ser du eventuella frågor som exkluderats från provet under efteranalysen och som inte ska ingå i det totala resultatet. Det kan till exempel vara en fråga som du upptäckt är felformulerad eller tvetydig eller att du råkat ange fel alternativ som det rätta. Om du tar bort (exkluderar) frågor kommer de dock att finnas med i provrapporten Individuella prov med deltagares svar (preliminärt) som är en exakt kopia av det genomförda provet. 


Provdeltagarprestanda (Candidate performance)

Candidate performance hittar vi i högerspalten. Här visas poängfördelningen (Score distribution) samt eventuella exkluderade provdeltagare. I bilden nedan har jag suddat ut större delen av namnen på de studenter som exkluderades från min tentamen (på grund av att de inte deltog i provet).


Fråge- och svarsalternativprestanda (Item performance)

Här kan du bland annat se hur bra varje fråga besvarats i relation till hur hela tentamen besvarats och även exkludera frågor från slutresultatet. 

Exkludera en fråga från din tentamen

Längst till höger i tabellen finns på varje rad ett litet kryss. Klicka på det för att exkludera en viss fråga från resultaten. 

Det går att åter inkludera frågan genom att klicka på plus-tecknet bredvid frågan under "Excluded items" i Overview-fliken (längst ner i mittenkolumnen).


Tabellen till vänster i Item-performance-fliken kan sorteras efter de olika kolumnerna genom att klicka på en viss kolumnrubrik (klicka en gång för stigande ordning och ytterligare en gång för fallande). Kolumnerna visar följande:

Question anger frågans nummer (och varje rad är en fråga på din tentamen).

Average har ett värde mellan 0 och 1 vilket anger hur stor del av provdeltagarna som svarat rätt på frågan

Pearson's r visar hur väl poängen på frågan korrelerar med poängen på hela tentamen. Värdena varierar mellan -1 (absolut negativ korrelation), via 0 (ingen korrelation, inget samband), till 1 (absolut positiv korrelation, frågan ger perfekt utslag för provdeltagarnas/studenternas slutresultatet). Ju mörkare grön rutan är desto närmare är värdet +1, och ju mer mörkgrönt totalt i pajdiagrammet desto bättre är frågan på att förutsäga slutresultatet på hela tentamen. 

Item är det rätta svarsalternativet på frågan, Item average anger hur många som svarade rätt (alltså samma värde som i Average-kolumnen), och Item discrimination anger hur väl frågan separerar hög- och lågpresterande provdeltagare. Värdena varierar mellan -1 och 1.


Har du fritextfrågor i din tentamen kommer dessa också med i tabellen, men ingen bokstav visas efter frågenumret i Item-kolumnen (se bild nedan) och Item average relaterar till hur många som fick max antal poäng.Klicka på en fråga för att få upp en ruta med frågetexten och en mer detaljerad analys för endast denna fråga. 

Till höger om tabellen finns en prestationsöversikt (Performance overview) där du bland annat kan se hur de olika frågorna fördelar sig i svårighetsgrad och hur många som svarat rätt på dem. Det går att filtrera informationen i pajdiagrammen genom att i Filter-rutan under diagrammen dra i de olika reglarna för att visa bara en delmängd av svarsalternativen eller välja endast en viss provdel (Exam section) eller frågetyp (Question type). Du kan också klicka på en viss tårtbit i diagrammet för att visa endast denna del. För att återställa till hela pajdiagrammet igen, dra ut reglarna i filtret under pajdiagrammet så långt ifrån varandra som det går igen.

Distractor analysis 

[Denna del är inte helt klar än. När jag lärt mig mer om hur detta fungerar kommer jag att fylla på mer här.]

Under denna flik kan du se hur många studenter som svarat på varje svarsalternativ till flervalsfrågorna. Tabellen till vänster visar hur många procent som svarat på de olika alternativen för varje fråga. Kolumnerna visar vilken fråga det är (Question), det rätta svarsalternativet (Item), hur många svarsalternativ det fanns på frågan och vilket som var det rätta (Distractor, det rätta alternativet visas med en grön bock), andel (%) provdeltagare som svarat de olika alternativen både i siffror och illustrerat med en blå liggande stapel (Responses) och fördelningen mellan svarsalternativen i olika studentgrupper (Distribution). Distribution visar närmare bestämt hur stor andel av studenterna i olika "duktighetsgrupper" har svarat rätt på det (varje linje är 20%, uppdelade efter de 20 högpresterande (bästa) procenten i den översta linjen, de 20 näst högsta i nästa linje, osv). Klicka på frågetecknet för att få mer information om detta (på engelska). 

Till höger finns ett pajdiagram som visar hur studenternas svar fördelar sig över de olika svarsalternativen. En nästan vit tårtbit representerar de alternativ som färre än 5% av provdeltagarna valt, medan en helsvart tårtbit representerar alternativ som mer än 95% av provdeltagarna valt. Distraktorer som valts av mindre än 5% anses generellt sakna funktion som distraktioner. Det kan alltså vara bra att se över frågor och eventuellt ändra dessa alternativ innan frågan används på ett nytt prov. 


Det går att filtrera informationen i pajdiagrammet genom att i Filter-rutan under diagrammet dra i %-responses-reglarna för att visa bara en delmängd av svarsalternativen eller välja endast en viss provdel (Exam section), distraktion eller frågetyp. Du kan också klicka på en viss tårtbit i diagrammet för att visa endast denna del. I bilden har jag klickat på tårtbiten som visar 50-60% och då visas endast de svarsalternativ (items) med denna fördelning i tabellen till vänster.För att återställa till hela pajdiagrammet igen, dra ut reglarna i filtret under pajdiagrammet så långt ifrån varandra som det går igen.

Om du klickar på en fråga i tabellen till vänster kan du få upp en mer detaljerad analys för just denna fråga. 

Frågetexten visas till vänster, och till höger ser du hur studenterna presterat på frågan. Question average anger hur många procent av studenterna som svarat rätt på frågan, och Pearson's anger hur väl frågan korrelerar med övriga frågor på provet. Därunder visas hur många procent av studenterna som valt rätt (item average), frågans diskriminering (item discrimination, se ovan) och distributionen mellan olika svarsalternativ och "duktighetsgrupper".

Cohort analysis 

Om du delat in ditt prov i olika sektioner kan du här få en översikt över hur studenterna presterat inom respektive sektion. Du ser hur många frågor respektive sektion innehåller, samt medelvärdet på prestationen. [Den här typen av analys har jag själv inte använt än. Så fort jag lärt mig mer om detta kommer jag att fylla på den här guiden. Behöver du hjälp med detta kan du alltid kontakta QPS-support.]


Publicera resultat och betyg (provrapporter)

När du är klar med din analys av provet och slutgiltigt har fastställt godkäntgränsen för provet är det dags att skicka in och publicera resultaten. I Info-fliken finns det till höger en knapp under Grading: Publish grades. Klicka på den för att avsluta analysfasen och avanonymisera studenterna.

Om du av någon anledning inte får upp Publish grades-knappen kan det bero på att du (kanske av misstag) ställt in att använda Angoff (i fliken Task&Roles). Du får i så fall inte upp de tre nedersta rapporterna i nästa steg (när du klickat på Reports). Detta syns i Info-fliken till höger genom att Angoff har Status: Not started (se bild nedan till vänster). Åtgärda detta först genom att gå till fliken Task&Roles och klicka på Cancel Angoff nere till vänster (se bilden nedan).


Ladda ner provrapporter

När du avslutat analysfasen kan du i Reports-fliken efter en stund hitta flera nya provrapporter med resultat och betyg. Ibland tar det en stund att generera provrapporterna så jag brukar vänta någon minut och sedan uppdatera fönstret i webbläsaren.

Bilden ovan visar ett sammanslaget prov (flera provdelar), så därför finns inte frågorna bland rapporterna. De går istället att ladda ner under respektive provdel (se bilden nedan).

Klicka på frågetecknet längst till höger om varje provrapport för att få information rapportens innehåll och format. Håll muspekaren över (mouse over) en av de röda symbolerna (ikonerna) till höger om varje rapport för att få mer information om vad de innebär. Du kan också få information om vad rapporterna innehåller i guiden Provrapporter / exam reports.

Ladda ner de rapporter du själv behöver genom att klicka på nedladdningssymbolen till höger om rapporten (symbolen till vänster om frågetecknet). Jag brukar till exempel alltid ladda ner Prov utan facit och skicka till kursadministratören för arkivering samt Prov med facit för arkivering på min egen dator. Dessutom laddar jag ner 


Om namnet på de rapporter du laddar alltid blir det samma ("downloadreport.pdf") kan det bero på din webbläsare. Jag får ibland detta problem i Safari på Mac, men det fungerar om jag byter webbläsare till Firefox.


Ladda ner och meddela resultat till studenterna

Innan jag skickar ut de betygsatta resultaten till studenterna brukar jag ladda ner Individuella prov med deltagares svar (finalt, med namn och resultat) till min egen dator och kolla att de ser okej ut. Skillnaden mellan de finala och preliminära rapporterna är att de preliminära inte innehåller några betyg, medan de finala gör det. Dessutom är den finala rapporten avanonymiserad, dvs den innehåller studentens namn (och inte kod – jag har dock suddat ut studentens namn i bilden nedan).

Rapporten Individuella provresultat (poäng och resultat) laddar jag också ner för det är den jag skickar till kursadministratören för inrapportering av resultaten i Ladok. 


OBS! ladda först ner allt du behöver till din egen dator innan du gör följande! 

För att ladda upp resultaten i QPS så att studenterna kan gå in i Ortrac/QPS och själv hitta sina resultat där klicka på gubb-symbolen (Publish to Candidates). I fönstret som dyker upp klicka på continue.


Om du vill skicka resultaten (med betyg) till studenterna via mail, klicka på brevsymbolen bredvid Individuella prov med deltagares svar (finalt, med namn och resultat)-rapporten. Klicka continue i det fönster som dyker upp. I det fönster som nu dyker upp kan du skriva ett mail till studenterna om resultaten.Jag brukar även ge dem information om godkäntgränsen och att de om de inte blivit godkända måste anmäla sig till om- eller uppsamlingstentamen senast ett visst datum, annars kommer de inte att kunna skriva tentamen. Några exempel på hur jag skrivit när jag skickat ut resultaten för tidigare tentamina kommer här:


Subject: Resultat för tentamen i fonetik, del 2 (LOGA22)

Message: Hej XXX

Här kommer resultatet på tentamen i fonetik, del 2 (LOGA22). Betyget Pass betyder att du är godkänd. Grattis om du klarade tentamen! Om du inte blivit godkänd (dvs om du fått betyget Fail) kan du anmäla dig till omtentamen fredagen den 15 maj. Obligatorisk anmälan sker via mail till Bosse (bosse.carlsson@med.lu.se) senast den 30 april. Glöm inte att ange om du har rätt till pedagogiskt stöd. För sen anmälan innebär att du inte kan delta på omtentamen så kom ihåg att anmäla dig i god tid. Omtentamen kommer sannolikt att genomföras i Zoom och Ortrac/QPS precis som den ordinarie tentamen. Zoomlänk och inloggningskoder får ni ca två dagar innan omtentamen äger rum. 

Hälsningar,

Susanne


Subject: Resultat för omtentamen i fonetik (AUDA29)

Message: Hej XXX

Här kommer resultatet på omtentamen i fonetik (AUDA29). Godkäntgränsen är 68%. Betyget Pass betyder att du är godkänd. Grattis om du klarade tentamen! Om du inte blivit godkänd (dvs om du fått betyget Fail) kan du anmäla dig till uppsamlingstentamen i slutet av augusti. Obligatorisk anmälan sker via mail till Bosse (bosse.carlsson@med.lu.se) senast den 1 augusti. Glöm inte att ange om du har rätt till pedagogiskt stöd. För sen anmälan innebär att du inte kan delta på uppsamlingstentamen, så kom ihåg att anmäla dig i god tid. I nuläget vet vi inte om uppsamlingstentamen kan genomföras som en salsskrivning eller om det blir på distans. Information om exakt datum och hur tentamen ska genomföras skickas via mail omkring den 20 augusti till alla som anmält sig.

Hälsningar,

Susanne


När du laddat upp och/eller skickat resultaten till studenterna ser du en grön bock bredvid dessa symboler.

Jag brukar även ladda ner Individuella provresultat (poäng och resultat) och skicka denna excel-fil till kursadministratören så att studenternas resultat kan läggas in i Ladok.

Klarmarkera skriftligt prov (Complete exam)

Efter att du laddat upp (och eller skickat) resultaten kan det vara läge att klarmarkera och stänga (arkivera) provet helt. Precis som det står under Tasks till höger längst ner under Reporting kan du bara generera nya rapporter fram tills att du klarmarkerat den, så innan du gör detta kan det vara bra att dubbelkolla att du har alla rapporter du behöver. Du kan dock ladda ner redan skapade rapporter för provet även efter att du klarmarkerat det.

För att klarmarkera ditt prov klicka på Complete exam den blå rutan uppe till höger. Nu släpps analyserna på respektive fråga även till frågeförfattarna som nu kan se hur studenterna presterat på sina egna frågor, samt eventuella ändringar som examinatorn gjort i texten. 

Klicka sedan Continue i rutan som dyker upp.

Du kan nu se en bock under Reporting och att det nu står att tentamen är klarmarkerad.


Klarmarkerade tentamina syns dock i listan över kursmomentets olika prov, och det går fortfarande att ladda ner rapporter, men det går ej längre att redigera provet. Detta gäller även sammanslagningar av flera provdelar (Merged analyses).