In English below


Från den 4 maj, 2021, kommer alla nya provrapporter som genereras att få nya namn. I denna guide hittar du vad de nya namnen motsvarar, vad rapporterna innehåller, samt hur filerna kan hanteras.  


Nytt rapportnamn

Tidigare namn

Vad rapporten innehåller

Filhantering

Tillgängliga efter provet har publicerats

Prov med facitQuestion list with answer keyProvet med facit, inte randomiseratLaddas ner.
Prov utan facitExam version for print/archive (not randomized)Provet utan facit, inte randomiseratLaddas ner.
Prov utan facit med randomiserade svarsalternativQuestion list Random OptionsProvet med facit för nerladdning, med randomiserad ordning på svarsalternativenLaddas ner.
Personliga koder med inloggningsinstruktioner - iPadCandidate Instructions - IpadKodblad och inloggningsinstruktioner för prov i sal på iPads.Laddas ner. En samlad PDF-fil, en sida per deltagare.
Personliga koder med inloggningsinstruktioner - datorCandidate instructions - ComputerKodblad och inloggningsinstruktioner för prov i sal på andra enheter än fakultetens iPads.Laddas ner. En samlad PDF-fil, en sida per deltagare.
Personliga koder med inloggningsinstruktioner - utskickCandidate instruction corona ed.Kodblad och inloggningsinstruktioner för utskick, t ex vid distansprov. Skickas till provdeltagarna genom mailutskick.Skickas till deltagares e-post. Kan laddas ner (en PDF-fil per deltagare).

Tillgängliga efter provet har genomförts och stängts

Individuella prov med deltagares svar (preliminärt)Individual scored exam (preliminary)Kopia på genomfört prov med deltagarens svar. Kan innehålla preliminärt resultat och facit, beroende på provinställningarna.
Preliminär, innehåller inte betyg.
Skickas till deltagares e-post. Kan laddas ner (ZIP-fil innehållandes en PDF-fil per deltagare).
Undvik fn publicering till Ortrac-profil! (prel betyg synligt)
ProvdeltagarlistaCandidate listLista över provdeltagare, inklusive start- och inlämningstid. Laddas ner. Excelfil. 
Rådata (Excelfil - alla deltagares svar med preliminärt facit)Preliminary scored candidate responsesExcelfil med rådata. Innehåller tre flikar: 1: angivna svar (MCQ); 2. svarsfacit; 3. erhållna poäng. Laddas ner. Excelfil. 

Tillgängliga efter analys och gräns för godkänt har fastställts (publish grades)

Individuella prov med deltagares svar (finalt, med namn och resultat)Individual scored exam (final)Kopia på genomfört prov med deltagarens svar. Kan innehålla resultat per fråga och facit, beroende på provinställningarna.
Innehåller provbetyget.
Skickas till deltagares e-post, eller publiceras till deltagares Ortrac-profil.
Kan laddas ner (ZIP-fil innehållandes en PDF-fil per deltagare).
Individuella provresultat (poäng och resultat)GradesLista med provresultatKan laddas ner eller publiceras.
Nerladdning = Excelfil för examinator.
Utskick = Deltagaren får resultatet per e-post (utan kopia på provet). Blåa texten[Gradetable] i utskickstexten ersätts med deltagarens resultat. 
Individuella provresultat med provdelar (poäng och resultat)Individual report with exam partsIndividuella provresultat uppdelat per provdel (exam section). Skickas till deltagares e-post, eller publiceras till Ortrac-profilen. Kan också laddas ner (ZIP-fil innehållandes en PDF-fil per deltagare).
Sammanfattande provrapport för examinatorExam summary reportEn rapport med en summering av provet. Innehåller t ex: vem som skrivit frågor, antal studenter, provövervakare, frågor som det presterats sämre resp bättre på, resultsfördelning, m.m. Laddas ner.
In English


From May 4, all exam reports will be named differently. In this guide you will find the new names, what the reports contain, and how to handle the files. 


New report name

Previous name

What the report contains

How to handle the files

Available after the exam has been published

Prov med facitQuestion list with answer keyA copy of the exam with the answer key, not randomizeedCan be downloaded
Prov utan facitExam version for print/archive (not randomized)A copy of the exam without the answer key, not randomizedCan be downloaded
Prov utan facit med randomiserade svarsalternativQuestion list Random OptionsA copy of the exam without the answer key, and with randomized answer optionsCan be downloaded
Personliga koder med inloggningsinstruktioner - iPadCandidate Instructions - IpadCode sheet and sign-in instructions for exams taken on the faculty's iPads
Can be downloaded. Generates one PDF-file with one page per student. 
Personliga koder med inloggningsinstruktioner - datorCandidate instructions - ComputerCode sheet and sign-in instructions for exams taken on other devices than the faculty's iPadsCan be downloaded. Generates one PDF-file with one page per student.
Personliga koder med inloggningsinstruktioner - utskickCandidate instruction corona ed.Code sheets and sign-in instructions for distribution by email, for e.g. exams taken from homeIs emailed to students using the mail icon. Can be downloaded, generates one file per student. 

Available after the exam has been taken and is closed

Individuella prov med deltagares svar (preliminärt)Individual scored exam (preliminary)A copy of the questions and given answers. Can contain a preliminary result and answer key, depending on the exam settings.
Preliminary, no grades. 
Is emailed to students using the mail icon. Can be downloaded.
For now, avoid publishing to the Ortrac profile since when published - it contains a preliminary grade!
ProvdeltagarlistaCandidate listList of participating students, including start- and submission times. Can be downloaded. Generates an Excel-file. 
Rådata (Excelfil - alla deltagares svar med preliminärt facit)Preliminary scored candidate responsesAn Excel-file containing the raw data, including: 1. given answers (MCQ); 2. answer key; 3. given points
Can be downloaded. Generates an Excel-file. 

Available after the analytics is finalized and the pass mark has been set (publish grades)

Individuella prov med deltagares svar (finalt, med namn och resultat)Individual scored exam (final)

A copy of the questions and given answers. Can contain results per question and answer key, depending on the exam settings.

Contains the final grade. 


Is emailed to students using the mail icon.
Can be published to students' Ortrac profile.
Can also be downloaded into a Zip-file with one PDF-file per student. 
Individuella provresultat (poäng och resultat)GradesList with all individual grades (percentage and result)Can be downloaded or emailed.
If downloaded = generates an Excel file for the examiner
If emailed = students receive their grade in an email. The field [Gradetable] in the default text message is replaced with the individual grade when sent. 
Individuella provresultat med provdelar (poäng och resultat)Individual report with exam partsContains individual grades and result per exam section.
Is emailed to students using the mail icon.

Can be published to students' Ortrac profile.

Can also be downloaded into a Zip-file with one PDF-file per student.

Sammanfattande provrapport för examinatorExam summary reportA summary of the exam including a list with question writers, number of students, a results overview, highlighted questions with the poorest and best item performance. Can be downloaded.