Detta är en guide till QPS avsedd för lärare som inte jobbat så mycket med QPS tidigare. Den är uppdelad i korta avsnitt med lathundar och steg-för-steg-anvisningar för specifika funktioner i QPS. Den är sammanställd av Susanne Schötz (lärare på audionom- och logopedprogrammen vid Lunds universitet) som en handledning till det hon behövde lära sig som nybörjare. Hon skrev ner allt hon behövde kunna för att komma ihåg hur man gjorde till nästa gång. När hon lärde sig QPS fick hon mycket hjälp av QPS-projektgruppen vid Lunds universitet och de är i hög grad medförfattare till den här guiden, som hon nu hoppas att fler lärare ska få användning av. Målet är att fylla på guiden efter hand som hon lär sig mer om QPS och att skriva en motsvarande guide även på engelska. Guiden kan såklart användas och läsas från början, men ett ytterligare mål är att lärare som behöver hjälp med ett specifikt problem ska kunna klicka på innehållsförteckningen och komma direkt till den del eller funktion i QPS som de vill lära sig mer om.


TABLE OF CONTENTS


I den här guiden går vi igenom hur du kan skapa frågor för till exempel en tentamen (skriftligt prov) i QPS. Frågor kan användas till mer än bara tentamen – till exempel quizzar – men den vanligaste användningen är just till tentamen. Du kan komma till frågeskrivningsdelen i QPS på två sätt. Det ena är via menyvalen Frågebank och sedan My Questions i vänstermenyn: 

Det andra kan du använda när du skapat en tentamen som du vill skriva frågor till. Klicka då på Edit exam-knappen under Tasks till höger på sidan eller bredvid Spara-knappen längst ner på sidan. Se guiden Skapa ett skriftligt prov (Exam) i QPS för hur du skapar och gör grundinställningarna för en ny tentamen.  


Efter att du klickat på Edit exam-knappen får du upp ett fönster med detaljerna för din tentamen. Klicka på Questions-fliken upptill för att komma till frågeskrivningsdelen. Om du inte kan se någon Questions-flik kan det bero på att du ännu inte angivit dig själv som frågeskrivare under Tasks & Roles-fliken. Välj i så fall Tasks & roles-fliken och leta upp eller sök efter ditt namn i menyn Add question writer.

Sedan kan du klicka på Questions-fliken när den dyker upp.


Olika sätt att lägga till frågor till ett prov

Längst ner i Questions-fliken finns det tre knappar. Du kan skapa nya frågor med Write question-menyn eller Bläddra för att leta efter eller bläddra bland de befintliga frågorna som redan finns inlagda på kursen. Vill du istället låta QPS välja ut frågor automatiskt efter de kriterier du angett till din tentamen väljer du Auto select. Vi ska nu gå igenom dessa tre alternativ mer i detalj.

Skapa en ny fråga

För att skriva in en ny fråga, se till att du står i Questions-fliken och klicka sedan på Write question (längst ner) och välj vilken typ av fråga du vill mata in bland de alternativ du ser i menyn som fälls ner. 

Det finns fyra olika typer av frågor. Single best answer (SBA) är en flervalsfråga med ett enda rätt svarsalternativ. True or false är som namnet ju avslöjar en sant eller falskt-fråga, Extended matching är en fråga där olika alternativ ska matchas mot ett svar och Free text (essay) är frågor med fritextsvar. 

Vi kommer nu att gå igenom hur du kan skapa frågor av olika typer, och sedan beskrivs viktiga delar av frågeskrivningsprocessen – Marking and feedback samt Question banking – som är gemensamma för de olika typerna.

 

Skapa en flervalsfråga (SBA)

När du väljer Single best answer som frågetyp får du upp ett fönster där du kan skriva in frågetexten och därunder de olika svarsalternativen (A–E). Du kan ange så många svarsalternativ du vill (dock minst två), och om du behöver fler än de som visas från början kan du klicka på + Add option nere på sidan för att lägga till ytterligare ett. Du kan även ange om du vill att svarsalternativens ordningsföljd ska randomiseras (Allow randomization), vilket innebär att de slumpas individuellt – och anges i olika ordning – för varje provdeltagare, eller om du vill att alternativen alltid ska stå i den ordning du skrivit in dem (Prevent randomization). 


Ange sedan vilket svarsalternativ som är det rätta (klicka i det rätta alternativet under Correct?) och skriv eventuellt in antalet poäng inom parentes efter frågetexten (QPS hanterade ursprungligen endast flervalsfrågor som ju oftast ger endast en poäng). Innan du kan spara din fråga behöver du tagga den och förhandsgranska den så att den ser bra ut. Om du missat att fylla i något som krävs för att spara frågan kommer det upp varningsflaggor till höger på sidan under Flags. I figuren nedan ser du till exempel att jag här ännu inte taggat min fråga (mer om taggning strax) och att jag inte angett det rätta svarsalternativet än. Dessutom har jag fått en flagga för att uppmärksamma mig på att min fråga inte avslutas med ett frågetecken eftersom jag har valt att skriva in antalet max poäng för min fråga (1p) sist i frågetexten.


TIPS: Om du som jag ibland kopierar frågor ifrån andra dokument (t.ex. Word) och har dina svarsalternativ i en lista (t.ex. alternativ a-d) kan det vara bra att känna till att det går att kopiera in hela frågetexten (med svarsalternativ) i rutan under Question, markera hela texten och sedan klicka på den lilla symbolen (ikonen) för numrerad lista i verktygspanelen ovanför inmatningsfältet för att radera list-formateringen. Figurerna nedan visar hur det kan se ut före och efter att jag raderat list-formateringen på en av mina frågor.
Före (alltså precis när jag klistrat in frågetexten från Word, observera att list-symbolen är markerad, dvs gråfärgad):	

Efter (när jag klickat på list-symbolen så den inte längre är grå/markerad):

Och med svarsalternativen inklistrade i rätt rutor:

Det går även att importera SBA och Extended matching frågor ifrån ett exceldokument. Ännu finns ingen svensk guide för detta, men du kan läsa mer om hur man gör i dessa engelska guider: 

Importing SBA questions

Importing Extended matching questions

Skapa en sant/falskt (True/false)-fråga

En sant/falskt-fråga är en fråga där du kan skriva in en frågetext och sedan flera alternativ som antingen är sanna eller falska. Skriv in din frågetext och alternativen i respektive ruta.


Klicka sedan på rutorna under True/False till höger om varje alternativ för att ange om det är sant eller falskt (klicka en gång för att få upp sant, två för att få upp falskt). 

Skapa en Extended matching-fråga

Denna frågetyp har jag ännu inte själv använt till något av mina tentamina så jag har inte skrivit någon guide för hur man skapar en sådan fråga. En engelsk guide finns dock här: Creating Extended matching questions.


Skapa en fritext-fråga (Free text (Essay)) 

För att skapa en fritextfråga, välj Free text (Essay) i Write question-menyn nere till vänster. Skriv sedan in frågetexten och eventuella anteckningar för bedömning i det fönster som dyker upp på skärmen.

Efter Max word count och/eller Max character count  längre ner på sidan kan du om du vill ange maxgränsen för det antal ord eller tecken som svaret får innehålla. En sådan maxgräns innebär att om studenter i sina svar skriver mer än detta får de en varning om att de överskrider gränsen och deras svar kanske inte kommer att beaktas vid bedömningen. Den text som studenterna skriver till efter att de uppnått gränsen får en annan textfärg, men de kan fortsätta skriva även efter att de passerat maxgränsen.


Ange maxpoäng och återkoppling (Marking and feedback)

För att (manuellt) ange antalet maxpoäng, eventuella minuspoäng för felaktiga svar och en eventuell kommentar till eller grund för det rätta svaret, klicka på Marking and feedback-knappen nedtill på sidan.

Alla single best choice (SBA) och fritext-frågor tilldelas automatiskt en (1) poäng, så om detta stämmer behöver du inte ange några poäng manuellt. Vill du att en flervalsfråga ska vara värd fler än en poäng ska du dock ange detta härMata in poäng (Points for correct answer) och eventuellt även minuspoäng för felaktiga svar (Penalty for incorrect answer). Du kan också ange en förklaring till det rätta svaret (Rationale for anser) med till exempel hänvisningar till kurslitteraturen. Beroende på provinställningarna (när du skapar provet) kan detta i så fall bli synligt i rapporten som skickas till studenten efter genomfört prov. Glöm inte att klicka på Save changes när du är klar. För frågor av Sant/falskt-typen ser Marking and feedback-fönstret ut som på bilden nedan.

Under Marking anger du hur många poäng varje rätt alternativ ska tilldelas. I bilden nedan har jag angett 1 p, vilket är det lägsta poängtalet – det går att skriva in ett lägre poängtal (t.ex. 0,5p), men detta ändras automatiskt till 1p när du sparar. Du har också möjlighet att tillämpa negativ poängsättning. Detta rekommenderas dock inte om du inte har vana av detta sedan tidigare, då det kan leda till att studenter kan få negativa slutresultat på hela provet. Du kan ställa in hur många minuspoäng varje felbesvarat alternativ ska ge samt om negativ poängsättning på hela frågan skall tillämpas (ange Yes) eller om minimipoängen ska vara 0 för hela frågan (ange No, cap score at 0). Glöm inte att klicka på Save changes när du är klar. 

Tagga en fråga (Question banking)

Alla frågor i QPS måste taggas på något sätt innan de kan användas i en tentamen. Det kan tyckas omständligt i början, men när man gjort det några gånger blir det till en vana. Taggning ger flera fördelar, till exempel när man letar efter befintliga (gamla) frågor till en ny tentamen, men framförallt när det gäller uppföljningsanalyser och kvalitetsarbete. Klicka på Question banking-knappen nere till höger för att komma till taggningsfönstret. Här visas en mängd olika taggningskategorier och -alternativ. Antalet och typen av alternativ kan variera mellan olika kurser eller program. I bilden nedan ser du hur det kan se ut för en kurs i fonetik på logopedprogrammet vid Lunds universitet. Även om det är många taggningskategorier totalt är det dock endast de som är markerade med en liten asterisk (*) som är obligatoriska.


Obligatoriska taggar

Available for... * anger vilken kurs frågan är tillgänglig för. Om du är aktiv i flera kurser, kan du här klicka i fler (inom samma program).

Assessment type * anger vilken typ av bedömning som frågan är avsedd för, t ex Exam eller Quiz. En exam-fråga är endast tillgänglig för studenterna under ett prov, medan en quizfråga är alltid tillgänglig för studenterna. 


Om du skriver din fråga inne i ett prov kommer ovan alternativ att vara förgyllda per automatik. Om du istället skriver frågan i din personliga frågebank (My questions), behöver du ange dessa manuellt. 


Kursnamn (Kurskod) Outcomes *  är det eller de kursmål som frågan relaterar till. Klicka på menyn för att få upp en lista med samtliga kursmål för denna kurs och välj det eller de mål som frågan examinerar. En och samma fråga kan alltså taggas för flera kursmål. Ett F framför ett kursmål indikerar att det är ett färdighetsmål, ett K att det är ett kunskapsmål, och ett är ett värderingsmål. Valda kursmål markeras med en bock till höger om målet. 

Tagga flera frågor samtidigt

Det går att lägga till samma tagg eller ta bort en viss tagg för flera frågor samtidigt. Ställ dig i Questions-fliken och markera de frågor du vill ändra taggningen på genom att bocka i checkboxen till vänster om varje fråga. Klicka på Add tag i högerkolumnen, lägg till taggen/taggarna du vill addera, och klicka på Spara. Alternativt välj Remove tag i högerkolumnen, ange taggen/taggarna du vill ta bort, och klicka på Spara. 


Spara en fråga

När du skrivit in din fråga, klicka på Save och bestäm därefter om frågan ska sparas som ett utkast (Save draft) om du inte är klar med frågan, eller som färdig (Publish changes). När frågan är publicerad blir den också sökbar i kursens frågedatabas. 


Ladda upp bilder (bilagor) till frågor (Attachments)

Du kan ladda upp en eller flera bildbilagor till din fråga. QPS stödjer följande filformat: png, jpg och gif. Tänk på att webbanpassa filstorleken på bilden (gärna mindre än 500 kb). Tips: bilden blir inte större än den version du laddar upp, så undvik därför thumbnails och liknande.


Bilder kan laddas upp på två sätt. Det första sättet är helt enkelt att ladda upp en bild från din dator direkt till en viss fråga, medan det andra sättet laddar upp bilder till ett bibliotek i QPS som gör att bilderna lätt kan återanvändas. Bilder som laddas upp direkt till en fråga kan inte återanvändas i andra frågor, utan måste laddas upp til nya frågor på nytt.

Ladda upp en bild från din dator direkt till en fråga

För att ladda upp en bild från din dator till en fråga klicka på Upload i Attachments-rutan nere till höger på sidan.

I fönstret som dyker upp bläddra fram till och välj den bild du vill ladda upp (kom ihåg att endast filformaten png, jpg och gif är tillåtna) och klicka på Upload

Ladda upp en bild via ett bibliotek till en fråga

Du kan ladda upp bilder till ett bibliotek för att använda dem mer än en gång i en viss fråga. Tänk på att ladda upp dina bilder i ditt personliga bibliotek, inte det programgemensamma. Klicka på Browse i Attachments-rutan nere till höger på sidan. Ett fönster visas på skärmen med mappar till vänster (både den programgemensamma och din personliga) och till höger alla de bilder du har tillgång till i det valda (rödmarkerade) biblioteket. Du kan skapa undermappar i ditt eget bibliotek och organisera det som du vill. I bilden nedan ser du hur jag organiserat mitt bibliotek i olika mappar. Bilderna som finns i de olika mapparna visas när du klickar på mappen. 

Vill du istället se filnamnen på bilderna klicka på symbolen längst till höger (som visar texten Display list när du håller muspekaren över den en stund) i menyraden under rubriken Select image. Byt tillbaka till bilder (Display grid) genom att klicka på symbolen till vänster om Display list-symbolen. 

Sortera dina bilder i olika mappar

Om du har många bilder i biblioteket går det att sortera dem i olika mappar. Skapa en ny mapp genom att välja Create new i Folder-menyn (uppe till vänster). Igen, tänk på att endast lägga bilder i din personliga mapp. 

Namnge mappen och klicka sedan på OK.


Den nya mappen syns nu till vänster i listan med mappar (som är sorterad i bokstavsordning).  I Folder-menyn finns även möjlighet att döpa om (Rename), radera (Delete) eller flytta (Moveen mapp. För att flytta en mapp, välj Move och välj sedan den plats dit du vill flytta mappen i menyn som dyker upp.

För att ladda upp en bild till en viss mapp i ditt bibliotek, markera mappen där du vill att bilden ska hamna och klicka på Upload file


Bläddra på din dator för att hitta bilden och klicka på Upload. När bilden (eller bildens filnamn, beroende på hur du ställt in hur du vill se dina bilder som lista eller grid) dyker upp kan du klicka på den för att markera den (en röd liten bock i bildens nedre högra hörn visar att den är markerad) och klicka på Select-knappen nere till höger för att ladda upp bilden till din fråga. Vill du istället för att ladda upp en ny bild använda en som redan finns i ditt bibliotek letar du upp bilden och laddar upp den på samma sätt till din fråga.


Filnamnet på den bild du laddat upp till din fråga finns nu under Attachments nere till höger. 


Redigera bildinställningar

För varje bild kan du lägga till en bildtext genom att klicka på den lilla penn-symbolen till höger om bildens filnamn. Denna bildtext visas för studenterna när de genomför provet.

För att få en förhandsvisning i full storlek av bilden, klicka på ögat (till vänster om pennan). Bilden nedan visar ett exempel på förhandsvisning.

Vill du ladda ner bilden till din dator, klicka på nedladdningssymbolen (till höger om ögat). Om du vill radera bilden från frågan, klicka på krysset (till höger om nedladdningssymbolen).


Bläddra och välj bland kursens befintliga frågor

För att välja ut frågor bland dem som redan finns på kursen, börja med att gå till fliken Questions på det aktuella provet. Klicka på Bläddra (Browse). Nu ser du en lista med alla frågor som finns tillgängliga i kursens frågebibliotek, som inte redan finns inlagda i provet.Om du ser ett plustecken till vänster om varje fråga (som i bilden ovan) betyder det att inte alla kolumner i listan syns eftersom fönstret är för smalt (för litet). Klicka i så fall på plustecknet för att se resterande kolumner eller – om det är möjligt – gör fönstret på din webbläsare bredare så du ser alla kolumner samtidigt (som i bilden nedan). 


I listan kan du se varje frågans unika ID-nummer, (den första delen av) frågetexten (Question), när frågan skapades, när den senast redigerades, samt vilken typ av fråga (t.ex. Free text (essay) eller Single best answer) det är. Vill du se hela frågetexten kan du antingen prova att hålla muspekaren även frågetexten och vänta någon sekund tills den visas i en liten ruta (se bild nedan, och observera att detta inte fungerar för alla typer av webbläsare än)

eller klicka på ögat längst till höger om frågan för att se en förhandsvisning (Preview) av frågan (se bilden nedan).

En del frågor kan ha en flagga eller ett gem till höger ovanför ögat (se bilden nedan).

En flagga kan vara automatgenererad för att uppmärksamma dig på något kring frågan. Det kan t.ex. vara att frågan inte avslutas med ett frågetecken eller att de olika svarsalternativen inte är ungefär lika långa. En flagga kan också vara skapad av dig, eller frågeskrivaren, för att uppmärksamma dig på något som har med frågan att göra. 


Ett gem ovanför ögat betyder att frågan har en bildbilaga. För mer information om hur du använder bilagor i frågor se Ladda upp bilder (bilagor) till frågor (Attachments) i denna guide.


Använda filter för att hitta frågor

Till höger om frågelistan finns två grå rutor för filtrering av de frågor som visas i listan: + Include och - Exclude. I båda dessa rutor finns menyn Add filter. Med filter kan du antingen inkludera frågor som uppfyller ett eller flera kriterier,  exkludera frågor enligt vissa kriterier eller använda en kombination av både inkluderande och exkluderande, t.ex. alla frågor som uppfyller ett visst kursmål, men som inte är skapade av en viss frågeskrivare eller har använts vid ett prov senaste året.Klicka på menyn Add filter för att välja vad du vill filtrera på. Beroende på hur (och för hur många kriterier) frågorna taggats när de skapades kan du välja något av alternativen och på så vis få upp en lista med endast de frågor som uppfyller filtreringskriterierna. Om du t.ex. letar efter frågor som innehåller ett viss text välj  Text contains  i menyn och skriv in texten i rutan som dyker upp. Redan under tiden du skriver in texten uppdaterar QPS sidan så att bara frågor som innehåller den text du skriver in. För att ta bort ett filter, klicka på krysset uppe till höger ovanför filtret.

Det går som nämnts att använda flera filter samtidigt. Klicka på Add filter för att lägga till ytterligare ett. I bilden nedan har jag valt att dessutom filtrera på kursmål, och får då upp en meny med kursmålen för kursen. 

Det går att markera ett eller flera kursmål genom att klicka på dem (en  bock syns till höger om det) eller söka på ett visst kursmål genom att skriva in text i rutan.

På samma vis kan du filtrera bland de övriga menyvalen (kopplade till taggning av frågorna) så kom ihåg att frågorna måsta vara taggade för det du filtrerar på för att de ska visas i listan.

Välja frågor automatiskt bland kursens befintliga frågor

Om du redan i Info-fliken för din tentamen angett antalet frågor och eventuellt filtrerat (se förra kapitlet i denna guide ovan) vilken typ av frågor du vill inkludera (som jag gjort i bilden nedan), kan du låta QPS välja frågor enligt de kriterier du angett med din filtrering automatiskt.

I Questions-fliken, välj Auto-select nertill på sidan.

QPS importerar nu samtliga frågor som uppfyller kriterierna till din tentamen. Om du vill ta bort någon eller några frågor kan du markera dessa (klicka i checkboxen till vänster om frågan) och klicka på Remove from exam till höger på sidan.